fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky RESTART clothes

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je fyzická osoba Lenka Šťastná, IČ 87298473 zapsaná u živnostenského rejstříku MÚ Praha 13. Provozovatel je plátcem DPH. Kontaktní e-mail: info@restart-clothes.cz
 2. Kupující/spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Objednání zboží, platba za zboží, dodací lhůta, převzetí zboží, způsob dopravy

 1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené prostřednictvím internetového obchodu RESTART-clothes.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 2. Objednávku považujeme za závaznou odesláním objednávky kupujícím. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Platba je možná předem bankovním převodem nebo lze zaslat zboží na dobírku. Platbu očekáváme nejpozději do 10-ti dnů od potvrzení objednávky.
 4. Zásilka bude odeslána  max. do 5-ti pracovních dnů od připsání částky na náš účet. V případě objednání zboží na dobírku bude zásilka odeslána do 5-ti pracovních dnů od objednání zboží. Pokud je u zboží uveden jiný termín odeslání, tak je platný právě ten. U zboží na objednávku je doba odeslání upřesněna emailem.
 5. Při převzetí zásilky doporučujeme provést kontrolu neporušenosti zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete poškozenou zásilku přijmout, vystavujete se riziku, že se při případné reklamaci prokáže, na základě Vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při převzetí byla z vnějšku poškozena.

Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím internetu, zásilkového obchodu nebo při nákupu mimo provozovnu např. výstava) i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Toto odstoupení se řídí § 53 odst. 7 občanského zákoníku.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) na adresu provozovatele: viz. faktura

Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané na dobírku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovatele. Musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (prodávající může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající odečetl z vracené kupní ceny kupujícímu.
 2. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (včetně poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 10 dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít, dále i v případě, že nebude do 10-ti dnů od potvrzení objednávky uhrazena částka za zboží.
 5. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 180,-Kč. Kupující souhlasí, že tuto smluvní pokutu prodávajícímu uhradí na základě vystavené faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu.  Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

Stornování objednávky

 1. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího – prodávající zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit a je nutné jí stornovat. Toto stornování se provede zpravidla elektronickou cestou – emailem.
 2. Pokud je možné vyřídit objednávku pouze částečně, informuje o tom prodávající do 2 dnů od objednání kupujícího elektronickou cestou a nabídne mu řešení. Prodávající vždy čeká na potvrzení od kupujícího, jak dál postupovat. Pokud kupující nereaguje do 7 dnů, je objednávka stornována.
 3. Zrušení objednávky ze strany kupujícího po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Kupující je povinen informovat bezodkladně prodávajícího o úmyslu stornovat objednávku a to elektronickou cestou na adresu info@restart-clothes.cz

Záruční podmínky

 1. Zákonná záruční doba na veškeré nabízené zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Na použité zboží „Bazar“ se vztahuje záruční doba 12 měsíců, záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady, které vznikly předchozím používáním věci. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jednotlivých dílů v záruční době začíná běžet nová záruka (V případě výměny dílu, běží nová záruční doba pouze na vyměněný díl. Jinak zůstává záruční doba původní).
 2. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 3. Kupující při uplatnění záruky má:
  • pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.
  • V případě oprávněné reklamace má právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).“
 4. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  • neodborným použitím zařízení
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
  • živelnou pohromou (vodou, ohněm, bleskem)
 5. Místem pro uplatnění reklamací je adresa provozovatele: viz.faktura

Postup reklamace:

  • Kupující informuje prodávajícího o reklamaci. Pro reklamaci doporučujeme zaslat email na adresu  info@restart-clothes.cz s reklamací výrobku. V reklamaci uvede jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky, název zboží (příp.kód zboží),popis závady, případně nekompletnost dodávky.
  • Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace nejpozději do 3 dnů. Buď o nutnosti zaslat výrobek zpět prodejci, nebo o dodání vadné, případně chybějící části výrobku / dodávky.
  • V případě zaslání výrobku zpět, doporučujeme použít původní obal výrobku, protože prodávající neručí za poškození vzniklé před přijetím zboží.
  • Reklamaci lze uplatnit i osobně na adrese provozovatele, jelikož se nejedná o provozovnu, musí být osobní jednání předem domluveno.
 1. O vyřízení reklamace se spotřebitel musí sám informovat na emailu info@restart-clothes.cz. Prodávající není povinen kupujícího informovat.
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb.
 3. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 3. Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 2 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Veškerá Vaše osobní data, která od Vás získáme, jsou chráněna před zneužitím podle zákona č. 101/2000 Sb. a nebudou poskytnuta třetí osobě, ani do zahraničí.
 • Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00036834/001
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů: Registrací nebo nákupem na stránkách www.restart-clothes.cz souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) pro marketingové účely. Výše uvedené se vztahuje i na objednávky učiněné emailem. Souhlas můžete zrušit odesláním zprávy na email info@restart-clothes.cz. Uveďte prosím své jméno, příjmení, adresu a text, že rušíte souhlas se zpracováním osobních údajů.